Postępowanie restrukturyzacyjne – pojęcie, podstawa, cele

Postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone jest po to, aby dłużnik mógł uregulować swoje zobowiązania, a jednocześnie zachować przedsiębiorstwo. Jego celem jest zatem uniknięcie ogłoszenia upadłości. Ustawodawca przewidział cztery formy, w jakich może być ono przeprowadzone. Jakie są zatem rodzaje postepowania restrukturyzacyjnego? Kiedy można je wszcząć?

Pojęcie i cel postępowania restrukturyzacyjnego

Postępowanie restrukturyzacyjne to postępowanie, którego celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika. Ustawodawca założył, że możliwe jest poprzez umożliwienie dłużnikowi restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami. Jeżeli zaś dojdzie do postępowania sanacyjnego, możliwe jest to także poprzez przeprowadzenie działań sanacyjnych, czyli czynności, które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie mu zdolności do wykonywania jego zobowiązań.

Warto podkreślić, że postępowanie restrukturyzacyjne ma pierwszeństwo względem postępowania upadłościowego. Jeżeli bowiem jednocześnie zostanie złożony wniosek restrukturyzacyjny i o ogłoszenie upadłości, wówczas sąd wstrzymuje ogłoszenie upadłości do czasu wydania orzeczenia w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Podstawa wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego

Postępowanie restrukturyzacyjne zostaje wszczęte, jeżeli dłużnik jest niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością. Niewypłacalny jest dłużnik, który utracił zdolność do wykonywania swoich zobowiązań, czyli opóźnienie wynosi ponad trzy miesiące. Jeżeli dłużnikiem jest zaś osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – gdy zobowiązania pieniężne przekraczają wartość majątku dłużnika przez ponad 24 miesiące. 

O zagrożeniu niewypłacalnością mówimy zaś wtedy, gdy sytuacja ekonomiczna dłużnika wskazuje, że w niedługim czasie może on stać się niewypłacalny. 

Rodzaje postępowania restrukturyzacyjnego

Zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 roku prawo restrukturyzacyjne restrukturyzację można przeprowadzić w:

  • postępowaniu o zawarcie układu,
  • przyspieszonym postępowaniu układowym,
  • postępowaniu układowym,
  • postępowaniu sanacyjnym. 

Postępowanie o zawarcie układu to rodzaj postępowania, który daje dłużnikowi prawo do zarządzania swoim majątkiem. Może być ono jednak prowadzone tylko wtedy, gdy suma wierzytelności spornych, które uprawniają do głosowania nad układem nie przekracza 15 proc. sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. 

Przyspieszone postępowanie układowe daje natomiast możliwość zawarcia układu z wierzycielami, ale dopiero po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności, jednak w trybie uproszczonym. Może być przeprowadzone, gdy suma spornych wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15 proc. sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Postępowanie układowe może być przeprowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych, które uprawniają do głosowania nad układem przekracza 15 proc. sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. Dłużnik zawiera w nim układ po uprzednim sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności sporządzonego razem z planem restrukturyzacyjnym. 

Najbardziej sformalizowaną formą postępowania restrukturyzacyjnego jest postępowanie sanacyjne. Zawarcie układu możliwe jest po przeprowadzeniu działań sanacyjnych, czyli czynności zmierzających do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i po zatwierdzeniu spisu wierzytelności. Więcej informacji na: https://wierzbicki.dris.pl

Materiał zewnętrzny

Redakcja topbiura.pl